Status vår 2016

Selv om naturen la seg til ro i høst og vinter halvåret, har det vært mye aktivitet i Lysebotn.

Anleggsarbeider i LysebotnSelv om naturen la seg til ro i høst og vinter halvåret, har det vært mye aktivitet i Lysebotn. Avløpstunnelen har blitt sprengt helt til de siste meterne før utslag i Lysefjorden. I denne ende av avløpstunnelen skal det være en stengeanordning for skille mellom sjø og tunnel, her og er arbeidet langt på vei. Tidspunkt for sprenging av selve utslaget på ca. 10 meters dyp i Lysefjord skjer høsten 2016. Planlegging av sprengingsopplegg pågår. I kraftstasjonen er det stengeluker fra hvert aggregat mot avløpstunnelen, her er sjaktene for disse lukene sprengt og arbeidet er startet med videre klargjøring av dette arrangementet. Trykktunnelen fra kraftstasjon opp til Strandvatn er på ca. 3100 m, og her gjenstår nå bare ca. 850 m. Trykktunnelen planlegges ferdig sprengt sommer 2016. Arbeidet her har gått bra med godt fjell å sprenge i.

Pr slutten av februar er ca. 80 % av steinen i sjødeponiet og støttefyllingen for småbåthavnen plassert. Utkjøring av stein pågår med ca. 50 lass/døgn.  Nivået på fyllingen i Lysefjorden i området småbåthavna ligger på mellom 7 og 20 m under vannoverflaten. Bøyer er plassert for å markere tippområdet.  Etter videre fylling til et jevnt platå på ca. 7 m, skal det bygges opp med stor stein til overflaten.

Opprydding av skyteledninger pågår kontinuerlig, med noe lengre intervall i vinterhalvåret. Det er alltid noe å finne, svært avhengig av vindretning. Ute i fjorden har vi engasjert Helgøy Skyssbåtservice til dette oppdraget og de har allerede vært et par runder rundt om. Nå før påske vil det bli en ekstra innsats både her inne og ute i fjorden.

Ventilasjon / støy
For å transportere nok luft opp i trykktunnelen er det montert en ny vifte i portalområdet. Ut fra spesifikasjoner skulle denne ikke støyet mer enn de andre, men dette stemmer ikke, dette har vi selv registrert og det er kommet spørsmål på støyen. I løpet av denne uka (10), muligens et par dager inn i uke 11, vil alle tiltak med støydemping være ferdigstilt. I helger vil ventilasjonsbehovet være mindre og hastigheten på vifta bli redusert. I påsken vil viftene bli kjørt ned til et minimum

Vi beklager ulempene!

Etter fellesferien vil tunneldrivingen ut fra Lysebotn med unntak av utslagssalver og noe småtteri være avsluttet, og spesielt støy fra transport blir svært redusert. Vifter trengs fortsatt for å skaffe luft til montasjearbeidet i stasjonen, men dette krever mye mindre enn tunneldrivinga.

Kraftstasjon
I kraftstasjonen pågår betongarbeidet for fullt. Et bygg i betong med rom for installasjonene reiser seg nå oppover, og totalt sett på hele prosjektet skal det kjøres inn 18 000 m3 betong, 24 000 m2 forskaling og 1200 tonn armering

Høsten 2015 kom en ny entreprenør, Andritz Hydro, til anlegg og startet sitt arbeid med stålkonstruksjoner og rør. 100 m før trykktunnelen kommer ned til kraftstasjonen går den over i 2 grener, en til hvert aggregat, der de siste 70 m er stålrør innstøpt i fjellet. Andritz Hydro jobber nå med å sveise sammen disse rørene. Avløpsrørene fra turbinene ut mot tunnel er nå innstøpt.

Det vil opp gjennom årene bli foretatt revisjoner på turbiner og generatorer, og det kan også tenkes at disse komponentene blir skiftet ut, men alt som nå blir montert og innstøpt i bunn av stasjonen vil bli der i hele kraftverkets levetid.

Kraftstasjon 9.mars 2016

Turbintrommene                                                                                         
Fredag 18. mars 2016 ankommer den første turbintromma Lysebotn, opplastet på bil i Spania med båt til Stavanger for så å bli kjørt om bord på ferje / lekter. Inntransport fra kai til stasjonshall vil ta noe tid da tromma er 6,5 m bred og har liten klaring til fjellet

Andre turbintromme ankommer Lysebotn og transporteres inn i fjellet ca. 11.05.2016.

Etter dette er det ikke noen store stål / maskindeler som skal inn i stasjonen før 2017.

Turbintromme på verkstedet i Spania

Lagerområdet ved Tjodan kraftverk
Som fortalt i sist rapport bruker Andritz Hydro lagerområdet ved Tjodan til bruk for lagring av rør. Teltet brukes til prefabrikasjon av røroppstillinger. Etter hvert skal disse rørene kjøres inn i fjellet.  Implenia sitt sprengstofflager er fortsatt oppe ved veiskille Strandvatn / Lysestølen.

For øvrig benyttes området på Tjodan til mellomlagring av større stein som senere skal benyttes til plastring av moloen for småbåthavnen og rasvollen oppe ved det fremtidige portalbygget.

Anleggsarbeider drevet fra Strandvatnet
Takket være en mild vinter med lite snø, har det vært drift ved Strandvatnet gjennom hele vinter med unntak av enkelte dager grunnet snø problemer. Det har foregått tunnelproduksjon mot Lyngsvatn og mot Strandvatn, samt saging og sprenging av lukesjaktene.

Tunnel mot Lyngsvatnet har blitt sprengt ferdig helt til de siste meterne før utslagssalve mot Lyngsvatnet.  Inntakstunnelen mot Strandvatn er nesten ferdig sprengt, det står igjen noen få meter før utslag. Rett over påske vil Strandvatn være kjørt ned til minimumsvasstand, IMP vil da ved å bruke gravemaskin med lang arm grave vekk løsmassene over området der ny inntakstunnel kommer ut.

Det har blitt sprengt en ca. 700 m lang tunnel fra anleggsveiens høyeste punkt rett sørvest for Strandvatn. Hensikten med denne tunnelen er at vannsøylen på rundt 650 høydemeter i den tidligere omtalte trykktunnelen, skal kunne bevege seg ca. 50 m opp og ned dersom turbinene i det nye kraftverket plutselig må stanses. 

 

Alle steinmassene fra tunneldriving har blitt lagt i deponi ved sydvestre ende av Strandvatn. Deponiet er i hovedsak ferdig. Pålegging av vegetasjonsmasser og ferdigstilling av deponiet fullføres sommeren og høsten 2016. Arronderinga av dette deponiet blir utført etter anvisning fra NVE og med landskapsarkitekt som konsulent.

Deponi Strandvatn – 15.september 2015

Lukesjaktene Strandvatn
Arbeid med saging, sprenging og sikring av lukesjaktene har vært utfordrende, og blitt forsinket. Sjakt for stengeluke Strandvatn er klar for permanentsikring, d.v.s boring av bolter og til slutt påføring av sprøytebetong i hele sjakta. Det gjenstår sikring av sjakt for inntaksluke Lyngsvatnet. Saging av inntaksluke ved Strandvatn er ferdig og det blir nå startet med å sprenge ned «stabben» i biter på ca.2 m. Det påregnes ca. 4 uker til sluttboring og sprenging her. Etter dette må sjakta arbeids og permanentsikres.

Anleggsarbeider ved Lyngsvatn
Tomta ble utsprengt sommeren 2015, lukehuset så godt som ferdig høst 2015. Sommer 2016 starter ferdigstilling av lukehuset med lecablokker innvendig. Videre blir det innvendig montasje av teknisk utstyr i lukehuset og sjakten, samt ferdigstille terrengarbeidene i størst mulig grad. For å utføre arbeidene ved Lyngsvatn, er vi avhengige av transport av personell og mesteparten av utstyr og materiell med helikopter.      

Lukesjakta
Utfordringen her har ikke vært saginga , selv om sjakta er opp mot 60 m, og rekord her i landet,men nedsprenging av «stabben» .Arbeidet med dette har pågått siden november 2015  frem til slutten av februar 2016. Nå blir det rensket og sikret nedover i  sjakta, dette blir utført av klatrere som henger i tau og som ved hjelp av det som kalles en taumoped kommer seg oppover . Vi regner med at dette arbeidet er avsluttet ultimo mai 2016.

Mudringen fra flåte over området for det nye inntaket i Lyngsvatn planlegges utført våren / sommer 2016 etter at isen er gått på vannet. Selve inntaket under vann er planlagt sprengt i månedsskiftet mars/april 2017.

Lukehus ved Lyngsvatnet – september 2015

Bemanning
Bemanningen på anlegget var ved inngangen til sommeren ca. 150 personer. Bemanningen for Lyse prosjektet vil være omtrent uendret til utpå senhøsten. Det siste året har det ikke vært noen personskader i prosjektet og det er stort fokus på at ingen skal skades som følge av arbeidet med det nye kraftverket.  Ved utgangen av februar passerte vi 370.000 utførte timeverk i Lysebotn. 

Vi regner med og faktisk håper på at dere som har hytter / hus her inne kan ha interesse av å se hva som skjer inne i fjellet.

Hvordan dette kan løses praktisk får vi komme tilbake til. Vi må i alle fall vente til veien over fjellet er åpnet .

GOD PÅSKE  !

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Lysebotn 2 prosjektet.

 

Byggeleder Terje Anti Nilsen                                                    tlf. 951 20 175

Byggelederassistent Gunnar Vika                                           tlf. 922 88 419

Informasjon og oppdateringer kan også sees på prosjektets hjemmeside: http://www.lysebotn2.no

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS