Folk i arbeid
Folk i arbeid

Lysebotn II kraftverk – status våren 2018

Byggingen og ferdigstillelsen av vannkraftprosjektet Lysebotn 2 går mot slutten. Nå gjenstår noen særdeles viktige måneder der anlegget skal testes og prøves ut før det åpnes offisielt i september i år.
Under får du en oppdatering på de viktigste milepælene.

Vi starter med en kort repetisjon av gammel informasjon: 2013 sommer / høst startet forberedende arbeid – opprustning av gamle og etablering av ny vei fra tunnelpåhogg ned til sjøen. Sprenging av første 30 m av adkomsttunnel til stasjonen ble også utført i dette tidsrommet 2014. 

19.mars startet hovedentreprenør Implenia opp, etter dette ble det kontinuerlig arbeidet med boring / sprenging av vann og tilkomsttunneler i tillegg til etablering av selve kraftverket 1500 m inne i fjellet.

2015 Året da det stort sett bare var tunnelsprenging 2016. Ved utgangen av dette år var stort sett alle tunnelene ferdig sprengt, luker montert og bare mindre sikringsarbeid gjensto 2017. Dette var året da maskin og elektroinstallasjonene startet opp for fullt. Ferdigstillelse av lukeinstallasjonene på fjellet med tilhørende hydraulikk og elektro utstyr. Nede i stasjonen var Andritz Hydro med stengeventiler, turbiner, generator og hjelpeutstyr først på banen. Etter dette startet Voith Hydro opp med montasje av elektroanlegg og kontrollanlegg.

Hovedtransformatorene kommer fra ABB i Sverige. Transformator 1 kom som planlagt på anlegg 08.06.Dette er den tyngste enkelt transporten inn til anlegg – bare transformatoren uten olje veier 210 tonn Transformator 2 skulle vært på anlegg i høsten 2017 men besto ikke siste test i fabrikk og vil først være på anlegget 12.04. Forsering av arbeidet gjør at forsinkelsen på aggregat 2 reduseres til en måned. Kraftstasjonen med aggregater blir dermed ferdig uttestet og prøvekjørt og klar for overtagelse 20.07.2018 som opprinnelig planlagt. Moloområdet var med unntak av elektrisk installasjon ferdig dette år. Vel – hvor er vi så i dag? Kraftstasjon Installasjonene i stasjonen fremstår nå som ferdige – unntak er m.a. at på veggene i maskinhallen er ikke «pynten» montert, dette vil først skje i mai.

Det gjenstår ettermaling i store deler av anlegget, dette arbeidet vil nå pågå kontinuerlig. Golvmaling / epoxylegging vil bli gjort helt til slutt Siden januar har det parallelt med sluttføring av maskininstallasjonene pågått uttesting av montert og oppkoplet utstyr. Dette er en prosess som er svært viktig med tanke på å sikre prosjektert funksjonalitet og sikkerhet. Dette delprosjektet blir handtert av 2 grupper hver med 6 personer som jobber turnus / uke og ledes av mannskap fra Lyse drift. Resultatet av dette vil være kompetent mannskap for drifting av det nye anlegget. Vannfylling av tunnelene startet uke 9 og var ferdig uke 11. Vi startet fyllinga fra Lyngsvatn til Strandvatn, deretter avløpstunnelen for til slutt fylling av tilløpstunnelen fra Strandvatn. I uke 11 ble kablene fra koblingsanlegget i fjellrommet koblet til 132 kV linja utafor portalen, I tilknytting til denne jobben ble også styring av koblingsanlegget synkronisert og testet ut både mot Lysebotn 1 og Statnett Første rotasjon / våttesting av aggregat 1 ble gjort onsdag 21.03. Etter dette skal det videre gjennomføres funksjonstester fram til spenningssetting av generatoren. Men før dette kan skje må hovedtransformatoren spenningssettes fra 132 kV Lysenett , dette er planlagt til uke 15. Start prøvedrift på aggregat 1 er planlagt til 01.05.2018, Etter dette vil det bli periodevis produksjon ut fra supplerende tester og videre arbeid på aggregat 2. Det er grunn til å tro at transformator 2 er ferdigmontert og uttestet også mot generatoren i begynnelsens av juni, og at aggregatet vil gå i prøvedrift medio juni.2018.

Som nevnt over er planen at Lyse vil overta kraftverket og kjøre det i normal drift fra 20.07.2018 som opprinnelig planlagt. Hva skjer videre med installasjonene i Lysebotn?

Før vi trekker oss ut skal områda rundt portalbygget pyntes til, dette gjelder også på området nedenfor der anleggsverksted / telt er plassert. Vi følger her opp tiltak beskrevet i konsesjonen gitt av NVE som er vår sparringspartner og kontrollør. Transportveien fra portalbygget til sjøen er allerede satt i den stand den skal være, det mangler her bare enkle sperringer i begge ender av veien. Nede på sletta der vi har kontorbygg , lagerplass og Ølen betong sitt blandeverk er opprydding startet slik at etter fjerning av blandeverket kan hele området tilbakeføres til slik det var før anleggsstart. Området skal være ryddet og planert innen 01.07.2018

Veien ut til Lysebotn 1 vil bli delvis reasfaltert.

Moloen vil være ferdig for overlevering til Forsand kommune i mai.

Strandvatn.
Her ble vi ikke ferdige høsten 2017 og må gå på igjen til våren, det som gjenstår er: Omlegging av bekken som kommer ned på sida av tverrslaget til nytt tunnelsystem. Generell rydding av området nede ved vannet

Sluttføring/ utforming av tippen NVE har flere ganger vært med og sett på hele området og vil i løpet av forsommeren komme igjen for sluttkontroll Idrettsutøvere blir ofte rett etter målgang spurt om «hva føler du nå» Overført til oss, - samme spørsmål. Vel, vi som byggherre har tatt på oss et oppdrag som har vært interessant og spennende,- til tider svært utfordrende. Vi ser for oss å komme i mål med svært god HMS statistikk og har ikke brukt mer penger enn budsjettert. Ut fra dette har vi en god følelse. Hva dere som naboer synes om prosjektet har vi hele tida vært interessert i å høre- og ja,-vi har fått ris, men absolutt mye mer ros der det undres på at et så stort prosjekt ikke har forstyrret mer enn som så. Vi takker for velvilje og forståing for ulempene gjennom anleggsperioden og håper at vi også nå helt på tampen kan fortsette den gode dialogen. Vi vil gjerne komme tilbake som ferierende enten fra sjø eller via bil og treffe folket i botnen og se på et ryddet og tilbakeført til naturen landskap. Offisiell åpning av kraftverket er planlagt til 17.09.2018. Tidligere har vi hatt åpen dag for fastboende og hyttefolk, etter offisiell åpning vil det på et senere tidspunkt bli et lignende arrangement.

Lysebotn 22.03.2018

Med hilsen
Gunnar Vika (Assist. byggeleder ) - 92288419
Lars Rustad (Plassleder i Lysebotn) - 90631931
jørn Roger Otterdal (Prosjekt Direktør)

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS