Lysebotn II kraftverk - status forsommeren 2017

Anleggsarbeider i Lysebotn pågår fremdeles. Her får du siste nytt og status denne våren.

Småbåthavnen og moloen

Moloen for den nye småbåthavnen var planlagt ferdigstilt høsten 2016. På grunn av andre prioriterte oppgaver på Strandvatn utover høsten 2016 og vinteren 2017, ble det valgt å utsette arbeidene med moloen. Arbeidene ble gjenopptatt rundt påske. Lørdag 20. mai traff et steinsprang fra stor høyde rassikringsvollen og vegen til Lysebotn I. Før arbeidene med rassikringsvollen og småbåthavnen kan gjenopptas, må det foretas en nærmere kartlegging av fjellsiden for å vurdere hvilke sikringstiltak som må utføres før arbeidene med rassikringsvollen og småbåthavnen kan gjenopptas. Varigheten av sikringstiltakene i fjellsiden ovenfor småbåthavnen er usikkert, men det antas at arbeidene vil pågå i mesteparten av juni.

På toppen av den ca. 6 m høye rassikringsvollen skal det monteres et 5 m høyt rassikringsgjerde for å beskytte båtene i småbåthavna mot steinsprang. Både rassikringsvollen og rassikringsgjerdet må være ferdigstilt innen småbåthavnen kan tas i bruk. Småbåthavnen vil derfor ikke kunne tas i bruk til fellesferien i år slik som opprinnelig planlagt, men vil måtte utsettes til senhøsten 2017 eller våren 2018.

Øvrige arbeider i Lysebotn, Strandvatn og Lyngsvatn
Langs nordsiden av bebyggelsen ble det etablert en anleggsvei i 2013 og 2014 for uttransport av steinmasser for deponering i Lysefjorden som fundament for molo. Støyskjermen langs anleggsveien ble fjernet høsten 2016. Prosjektet har en dialog med NVE og Forsand kommune med hensyn til tilbakeføring av anleggsveien mellom portalbygget og sjøen. Dersom NVE og kommunen gir sin tilslutning, vil det midlertidige betongrekkverket og asfaltdekket på anleggsveien bli fjernet utover sommeren og tidlig høst 2017. Planen er også at det etableres et grusdekke på anleggsveien og skråningstoppen arronderes og tilsåes. Fremtidig må det være kjøremulighet for å kunne vedlikeholde overvannsledninger og sandfangskummer langs anleggsveien. Disse sørger for at overvannet ikke renner ned i hagene til grunneierne langs nedsiden av vegen, men ledes ut i Lysefjorden nede ved moloen.

I forbindelse med Kr. Himmelfartshelgen ble tunnelviftearrangement utenfor portalbygget flyttet. Samtidig ble en av tunnelviftene demontert, slik at det nå kun er en igjen. Tunnelviften er justert ned på et minimum for å kunne skaffe nødvendig friskluft inn i kraftstasjonen for de som arbeider med montasje av det elektromekaniske utstyret. Den siste tunnelviften vil være i drift frem til ca. september 2017 når det permanente viftearrangementet settes i drift.

Portalbygget ved starten på adkomsttunnelen til det nye kraftverket er ferdig støpt. Utover sommeren og høsten skal det fylles tilbake med stein rundt bygget og bygget kles inn med trepanel og detaljer med corten-stål (ferdig oksydert stål). Høyspentmastene som skal sørge for at kablene med strøm fra det nye kraftverket påkobles det eksterne strømnettet er også i ferd med å reise seg ved portalbygget.

I løpet av vinteren og våren har det vært mange aktører i aktivitet i Lysebotn. I tillegg til at Lyse produksjon har hatt nærmere 150 mannskaper engasjert med det nye kraftverket, har Statnett aktiviteter med byggingen av nye Lyse transformatorstasjon og nye mastefundamenter og master. I tillegg har Statens vegvesen hatt aktiviteter med bygging av gang- og sykkelveg langs Fylkesveien. Selv om det har vært etablert rutiner for jevnlig kosting og feiing langs Fylkesveien, har nok enkelte naboer følt at dette ikke har vært godt nok. Først etter at Fylkesveien over til Sirdal åpnet, har det vært mulig å få på plass feie- og sugebil for å kunne utføre en bedre jobb. Vi beklager støvulempene.

På Strandvatn vil det pågå arbeider med portaler og porter, samt terrengarrondering for å ferdigstille det store deponiet som inneholder sprengstein fra tunneldrivingen i området mellom Lyngsvatn og Strandvatn. I tillegg skal det utføres noe arbeider langs bekken ned fra Strandvasstjønna for å plastre siden av bekken slik at vannet i en flomsituasjon ikke renner ned og blokkerer adkomsten til den aktuelle portalkonstruksjonen. Arbeidene planlegges ferdigstilt høsten 2017.

Ved Lyngsvatn gjenstår det i sommer mindre arbeider med å fylle tilbake inntil lukehuset og sikringskulverten som ble bygd i 2015 og 2016.

Byggeaktivitetene vil derfor avta betydelig utover høsten, mens aktivitetene med montasje og installasjon av elektromekanisk utstyr vil ta seg opp og pågå for fullt frem til våren 2018.

Montasje i det nye kraftverket og transporter av utstyr
Montasjen av det mekaniske og elektriske utstyret i det nye kraftverket startet opp for fullt i midten av mars. Det har vært mye inntransport av utstyr på Lysefjorden med lekter flere ganger ukentlig. Nå som vegen over til Sirdal er åpnet, vil trailerne også benytte den transportmuligheten. Først utpå senhøsten vil transportbehovet avta.

Montasjen av utstyret i det nye kraftverket er i rute. Montasjen vil pågå utover sommeren og høsten. Bemanningen på anlegget vil være på ca. 125 personer til utpå senhøsten.

Når uttesting av utstyret starter for fullt senhøsten skjer dette først uten vann og senere med vann.

Vannfylling av tunnelsystemene er planlagt til februar/mars 2018 og prøvedriften av nye Lysebotn II starter i løpet av våren 2018.

 

Størst spenning er det nok knyttet til transporten av de to store transformatorene som skal fraktes inn i transformatorhallen. Hver av transformatorene veier ca. 214 tonn. Transformatorene transporteres fra Sverige til kaia i Lysebotn med Elektron II, Statnetts fraktebåt. For å kunne transportere transformatorene fra kaia i Lysebotn må det benyttes 2- 3 spesialkonstruerte trekkvogner og 2 spesialhengere med 12 aksler hver tilhørende Statnett Transport. Fylkesveien må totalstenges mellom kaia og broa over Stølsåna en kort periode mens transporten pågår. Dette av hensyn til bredden og lengden. Den første transporten planlegges i slutten av uke 23, torsdag 8. juni, mens den siste transporten foreløpig planlegges i slutten av september.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS