Spørsmål og svar

Her finner du svar på en rekke ofte stilte spørsmål. Ta kontakt med oss hvis du ikke fant det du lurte på.

Kort fortalt: Hva betyr det nye kraftverket? 

  • et betydelig volum ny fornybar energi.
  • samme vann - mer kraft.
  • ingen nye reguleringer.
  • ingen elvestrekninger berøres - minimale miljøkonsekvenser.
  • NVE har gitt fritak for konsesjon etter vannressursloven.
  • detaljplaner er utarbeidet i henhold til NVEs krav.

Hvor lenge har det vært kraftverk i Lysebotn?

Selskapet Lyse kraftverk ble opprettet i 1947. Planlegging av nødvendige anleggsveier, kraftstasjoner, tunneler og magasin til Lysebotn kraftverk ble startet nesten umiddelbart etterpå. Arbeidet på veien fra Tangen til Storetjønn ble startet raskt, brakker satt opp og strømlinje fra Flørli til Lysebotn ble bygget. Deretter fulgte et omfattende arbeid med å bygge kraftstasjon, tunneler og magasin. 5. januar 1953 var det klart for prøvekjøring av kraftstasjonen der turbinene hadde en ytelse på 42 000 HK.

Hvor mye mer kan det nye kraftverket produsere?

Det nye anlegget vil gi om lag 15 prosent mer energi enn dagens kraftverk mens vi utnytter samme vann og magasiner. Det innebærer en økning på 180 GWH (millioner kWh) med ny fornybar produksjon av strøm. Det nye kraftverket planlegges med en effekt på 370 MW, fordelt på to like høytrykks Francis-aggregater. Årsproduksjonen blir på rundt 1500 GWh.

Hva er Lyses rolle når det gjelder produksjon av vannkraft?

Lyse har i over 100 år levert energi fra vannkraft, og er i dag Norges 6. største vannkraftprodusent? Lyse disponerer ca 5% av den totale produksjonskapasiteten og 6% av den samlede effekt- og magasinkapasiteten i Norge. Lyse har en gjennomsnittlig produksjon på 5,6 TWh (milliarder kWh) elektrisitet. Det tilsvarer forbruket til ca. 280.000 husstander.

Hvor er Lysebotn-kraftverket lokalisert?

Dagens kraftverk i Lysebotn er lokalisert litt nordvest for Lysebotn. Det nye kraftverket skal etableres over en kiliomenter inni i fjellet. Plasseringen er med på å gjøre det mulig å bruke den samme vannressursene på en bedre måte.

Hva blir årsproduksjonen til det nye kraftverket?

Årsproduksjon vil ligge på rundt 1 500 GWh.

Hvordan utnyttes vannressursene bedre i Lysebotn 2?

Det nye kraftverket i Lysebotn vil foredle ressursene fra allerede utnyttede nedbørfelter på en bedre måte. Ingen elvestrekninger vil fraføres vann og miljøkonsekvensene vil være små. Lyebotn 2 vil utnytte samme vann og magasiner som eksisterende kraftverk, men får økt effektivitet gjennom økt fallhøyde og bedre virkningsgrad.

Planene omfatter både bygging av nye tunneler og ny, større kraftstasjon i fjell. Stasjonen får i tillegg til økt produksjon også økt ytelse fra 210 MW til 370 MW.

Hvilke konsekvenser får prosjektet for naturen i Lysebotn-området?

Prosjektet vurderes å gi begrensede virkninger på natur og miljø i Lysebotn området i anleggsfasen, og minimale nye virkninger i driftsfasen.  Prosjektet medfører ingen nye reguleringer, Lyse bruker samme magasin og reguleringsgrenser som i dag. Det blir ikke fraført mer vann fra noen elvestrekninger.

Når forventes anlegget å settes i drift?

Det nye kraftverket forventes å bli satt i drift i 2018.

Vil det nye kraftverket være sertifikatberettighet?

Nytt kraftverk i Lysebotn skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh (millioner kWh) ny fornybar kraftproduksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer. Den beregnede økte produksjonen på 180 GWh fornybar kraft/år vil være sertifikat berettiget.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS