Historie

Lyse har i over 100 år levert ren energi levert fra vannkraft.

Gjennom første halvdel av 1900-tallet var Sør-Rogaland et område preget av mange små og atskilte produksjonsenheter for elektrisk energi, der knapphet og strømrasjonering vinterstid, særlig under okkupasjonstiden, ikke var uvanlig. I etterkrigstiden var forbruket av elektrisitet for stort i forhold til tilgjengelig kraft. I tillegg var de første etterkrigsårene veldig nedbørfattige, noe som ga kraftforsyningen problemer. Strømrasjonering ble innført som midlertidig løsning.

For å øke leveringskapasiteten, ble Lyse Kraftverk stiftet i 1947, og anleggsarbeidene i Lysebotn ble påbegynt samme år. Anlegget ble først satt i drift i 1953, men kapasiteten ble stadig utvidet fram til 1964.

Fra starten og til i dag har kraftverket produsert til sammen mer enn 63 TWh (milliarder kWh). Den totale produksjonen hittil i Lysebotn ville være tilstrekkelig til dekke dagens norske forbruk i ca ½ år.

Lysebotn kraftverk var Norges største da det stod ferdig og er Lyse sitt største heleide kraftverk. Kraftverket står for rundt 25 prosent av den totale kraftproduksjonen til Lyse – 1320 GWh. Det vil si strøm tilsvarende forbruket til 65 000 husstander.

Lysebotn kraftverk drives med høy brukstid og flere av delene i kraftverket nærmer seg nå slutten av sin teknisk-økonomiske levetid.

FAKTA OM LYSE SOM VANNKRAFTPRODUSENT:

  • Lyse er i dag Norges 6. største vannkraftprodusent
  • Lyse disponerer ca. 5% av den totale produksjonskapasiteten og 6% av den totale effekt- og magasinkapasiteten i Norge.
  • Lyse har en gjennomsnittlig produksjon på 5,6 TWh (milliarder kWh) elektrisitet. Dette tilsvarer forbruket til 280.000 husstander.
  • Til sammen har Lyse 11 heleide vannkraftverk. Lysebotn kraftverk er det største og står for over 25% av Lyses samlede produksjon.
  • Av den samlede pr oduksjonen kommer nærmere 37% fra de heliede kraftverkene. Resten kommer fra eierandeler i Sira-Kvina kraftselskap (41%), Ulla-Førre verkene (18%) og Jørpeland Kraft AS (66,7%)

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS