Lyse Neo AS

Lyse Neo har ansvar for utvikling av nye energiløsninger.

Lyse Neo produserer gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling og gass som drivstoff (CNG). Produksjonene skal bidra til effektiv og lønnsom utnyttelse av regionens energiressurser. Selskapet skal være et sterkt miljø for analyse, planlegging og utvikling.

Audun Aspelund

Administrerende direktør i Lyse Neo AS

Kvalitet, HMS, Energi og Miljøpolitikk

 

Kvalitetspolitikk

LYSE NEO AS forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Våre kunder skal til enhver tid oppleve kvalitet på våre produkter og tjenester iht. deres krav og forventninger. Vi skal være markedsorienterte og til enhver tid tilby våre kunder effektive og miljøvennlige løsninger.

Våre kjerneverdier; tydelige, ansvarlige, modige, lagspillere, skal ligge til grunn for en god bedriftskultur som skaper begeistring og sikrer kvalitet i alle ledd av vår virksomhet.

Vår kunnskap og kompetanse skal skape de beste løsningene for våre kunder.

Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

Lyse Neo har etablert et kvalitetssystem sertifisert i.h.h.t NS-EN ISO 9001:2015
 

HMS-politikk

I Lyse Neo skal ingen oppgave eller aktivitet, prioriteres foran Helse, Miljø og sikkerhet.

Et sikkert og trygt arbeidsmiljø basert på åpenhet og tillit skal prege arbeidsdagen i Lyse.

Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter for å oppnå en god HMS-kultur i selskapet.

Alle ansatte skal vise og utøve varsomhet i sitt arbeid. Vi skal ha en nullfilosofi i forhold til skader og ulykker.

 

Miljø-politikk

LYSE NEO AS forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing

Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.

Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål
Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.Vi skal ha en nullfilosofi i forhold til miljøskader og ulykker.
Lyse Neo har etablert et miljøstyringssystem i.h.h.t NS-EN ISO 14001:2015
 

Energi-politikk

Lyse Neo skal ta i bruk klimanøytrale, lokale energiressurser for å skape verdier til beste for kunder, eiere og miljøet.

Energiløsningene skal være attraktive for kunder ved å være miljøvennlige, bidra til god energiutnyttelse samt å oppfylle gjeldende og kommende myndighetskrav.

I vårt Kvalitetssystem ISO 9001 skal det etableres arbeidsprosesser og gode informasjonsrutiner for overvåking av energibruk på våre anlegg, og energiledelse skal være en integrert del av vår daglige drift.

Vi skal sikre tilgang til nødvendige ressurser og aktivt jobbe med forbedringer og optimalisering av energibruk og utnyttelse av denne, for å nå våre mål.

Ved anskaffelser skal vi ha systemer som sikrer innkjøp av energieffektive produkter og tjenester, samt design og for forbedring av energiytelse. Utgangspunktet for ytelsesindikatorer til fjernvarme og fjernkjøling som nett- tap og virkningsgrad, er etablert.

Energipolitikk og mål skal gjøres kjent og kommuniseres ut i alle deler av organisasjonen, og gjennomgås og oppdateres jevnlig.

Energikartlegging med bistand fra eksterne fagmiljø gjennomføres minimum hvert 5. år. Intern oppdatering av energikartlegging med gjennomgang av tiltaksliste gjennomføres årlig.

Energiytelse er foreløpig besluttet ikke å kommuniseres eksternt.

Lyse Neo har etablert et energiledelsessystem sertifisert i h.h.t NS-EN ISO 50001:2011

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS