Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Lyse AS følger opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet. Vi ber om at eventuelle informasjonskrav og varslinger om kritikkverdige forhold sendes inn ved hjelp av følgende skjemaer:

Lyse AS vil gi en tilbakemelding innen tre uker etter at informasjonskrav/varsling er mottatt. I visse tilfeller kan behandlingstiden være inntil 2 måneder, jf Åpenhetsloven § 7. Informasjonssøker vil i så fall, innen tre uker etter at informasjonskrav/varsling ble mottatt, bli orientert om forlengelsen og årsak til forlengelse, samt informasjon om når henvendelsen kan forventes å bli besvart. 

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav/varsling kan avslås blant annet dersom: 
•    henvendelsen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder
•    henvendelsen er åpenbart urimelig
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
•    den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7.