Nøkkeltall

Likvide midler 491 MNOK 2006 MNOK 3505 MNOK
Rentebærende gjeld 62,7% 60,1 % 60,9 %
Egenkapitalandel 37,6% 39,3 % 37,8 %

EBITDA konsern

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft6163GWh
Målt effektivitet overføring107,1%
EBITDA telekom1800MNOK

Energi

Lyses kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. Høye fjell og rikelig med nedbør gir gode forutsetninger for lokal kraftproduksjon. Lyse har i dag 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i fire vannkraftverk, deriblant de store kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %) og Ulla-Førre (18 %).

Produksjon og kraftpriser

EBITDA Energi

2015 1 594 MNOK
2016 1 496 MNOK
2017 1 767 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Energi 2013 2014 2015 2016 2017
Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 743 5 743 5 743
Produksjon vannkraft GWh 6 114 6 685 6 500 7 363 6 163
Områdepris NO2 øre/kWh 29,04 22,80 17,66 23,32 26,89
Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kWh 1,20 1,18 1,18 1,18 1,17
Strømleveranse sluttbruker GWh 3 003 2 916 3 047 3 034 3 106
Levert volum Naturgass GWh 584 513 550 532 541
Levert volum Fjernvarme GWh 132 120 137 143 147

Elnett

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur hvor det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet. Lyse eier og driver distribusjons- og regionalnettet i Sør-Rogaland. Nettleien i regionen er landets tredje laveste og leveringssikkerheten svært høy.

EBITDA

EBITDA Elnett

2015 318 MNOK
2016 460 MNOK
2017 455 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Elnett 2013 2014 2015 2016 2017
KILE-kostnad MNOK 13,04 11,96 27,83 16,32 19,36
Antall nettkunder 134 846 137 901 140 582 141 735 143 003
Levert energi GWh 5 707 5 432 5 661 5 671 5 665
Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i innteksrammen MNOK 2 229 2 485 2 781 3 059 3 255
Målt effektivitet distribusjonsnett % 130,5 113,7 113 114,7 107,1
Målt effektivitet regional og sentralnett % 124,9 113,3 124,2 105,2 97,3

Telekom

Lyse har gjennom sine hel- og deleide fiberselskaper etablert seg i rollen som den dominerende utfordreren til Telenor i privatmarkedet i Norge. Gjennom merkevaren Altibox leverer Lyse og andre partnere fiber helt hjem til kunden.

EBITDA

EBITDA Telekom

2015 695 MNOK
2016 859 MNOK
2017 1 800 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Telekom 2013 2014 2015 2016 2017
Sysselsatt kapital MNOK 2 612 3 019 3 443 3 779 7 255
Bokført verdi driftsmidler og tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter MNOK 2 379 3 037 3 550 3 956 7 043
EBITDA MNOK 508 583 695 859 1 800
EBITA margin % 30,6 28,5 30,1 34 48,6
Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskap 318 796 364 322 406 843 446 454 493 802
Antall solgte fiberkontrakter 338 481 386 341 433 819 479 010 524 495

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS