Lyse gjennomfører en rekke tiltak i Årdalsvassdraget

Årdalsvassdraget - kjent for storlaks

Årdalsvassdraget er kjent som en viktig lakse- og sjøaureelv, og er spesielt kjent for storlaks. Gjennom overføringer til Lysebotn kraftverk og Ulla-Førre verkene er vannføringen i vassdraget redusert med om lag 63 prosent.

Etter revisjon av konsesjonsvilkårene for Lysebotn kraftverk 17. april 2015 er det nå krav til en minstevannføring ved Kalltveit i Årdalselva på 1,5 m3/s om vinteren (15. oktober til 14. mai) og 2 m3/s om sommeren (15. mai til 14. oktober). Sanntidsvannføring ved Kalltveit er oppdatert.
  
Etter pålegg fra Miljødirektoratet produserer Lyse i dag laksesmolt for utsett i vassdraget. Pålegget er på 11500 smolt i året. I tillegg settes det årlig ut en del rogn i vassdraget. Lyse har bygget nytt kultiveringsanlegg ved Riveland i Årdal. Anlegget stod ferdig høsten 2011 og er et av de mest moderne kultiveringsanleggene i sitt slag i landet.
Lyse har siden 90-tallet har fått gjennomført årlig ungfiskundersøkelser i Årdalselva der en ser på tetthet av laks og sjøaure i vassdraget. Resultatene presenteres i en årlig rapport.  I tillegg gjennomføres det årlig gytefisktelling i vassdraget. Rapportene viser at vassdraget har en god gytebestand.

På oppfordring fra Miljødirektoratet har Lyse i samarbeid med UNI Miljø, Årdal Elveeigarlag, Hjelmeland kommune, Rogaland Jeger- og Fiskeforening og miljøforvaltningen et pågående samarbeid kalt "Årdalsprosjektet". Formålet med prosjektet er blant annet:

  • Arbeide for at vassdraget skal ha livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure.
  • Overvåke utviklingen i vassdragets fiskebestander, og dokumentere trusselfaktorer som påvirker bestandene.
  • Iverksette tiltak som kan motvirke effektene av trusselfaktorene.


Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS