Etter revisjon av konsesjonsvilkårene for Lysebotn kraftverk 17. april 2015 er det nå krav til en minstevannføring ved Kalltveit i Årdalselva på 1,5 m3/s om vinteren (15. oktober til 14. mai) og 2 m3/s om sommeren (15. mai til 14. oktober). Sanntidsvannføring ved Kalltveit er oppdatert.
  
Etter pålegg fra Miljødirektoratet produserer Lyse i dag laksesmolt for utsett i vassdraget. Pålegget er på 11500 smolt i året. I tillegg settes det årlig ut en del rogn i vassdraget. Lyse har bygget nytt kultiveringsanlegg ved Riveland i Årdal. Anlegget stod ferdig høsten 2011 og er et av de mest moderne kultiveringsanleggene i sitt slag i landet.
Lyse har siden 90-tallet har fått gjennomført årlig ungfiskundersøkelser i Årdalselva der en ser på tetthet av laks og sjøaure i vassdraget. Resultatene presenteres i en årlig rapport.  I tillegg gjennomføres det årlig gytefisktelling i vassdraget. Rapportene viser at vassdraget har en god gytebestand.