Lyse gjennomfører en rekke tiltak i Årdalsvassdraget

Årdalsvassdraget - kjent for storlaks

Årdalsvassdraget er kjent som en viktig lakse- og sjøaureelv, og er spesielt kjent for storlaks. Gjennom overføringer til Lysebotn kraftverk og Ulla-Førre verkene er vannføringen i vassdraget redusert med om lag 63 prosent. Det pågår en rekke tiltak i vassdraget.

Etter pålegg fra Miljødirektoratet produserer Lyse i dag laksesmolt for utsett i vassdraget. Pålegget er på 11500 smolt i året. I tillegg settes det årlig ut en del rogn i vassdraget. Lyse har bygget nytt kultiveringsanlegg ved Riveland i Årdal. Anlegget stod ferdig høsten 2011 og er et av de mest moderne kultiveringsanleggene i sitt slag i landet.

Lyse har siden 90-tallet har fått gjennomført årlig ungfiskundersøkelser i Årdalselva der en ser på tetthet av laks og sjøaure i vassdraget. Resultatene presenteres i en årlig rapport. Det er Ambio miljørådgivning, nå Ecofact, som har stått for dette arbeidet de senere årene.

Det er utarbeidet et femårig prosjekt for Årdalsvassdraget, kalt Årdalsprosjektet som pågår 2011-2015.

På oppfordring fra Miljødirektoratet har Lyse i samarbeid med UNI Miljø, Årdal Elveeigarlag, Hjelmeland kommune, Rogaland Jeger- og Fiskeforening og miljøforvaltningen utarbeidet et femårig prosjekt for Årdalsvassdraget, kalt ”Årdalsprosjektet” (2011 - 2015). Formålet med prosjektet er blant annet:

  • Arbeide for at vassdraget skal ha livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure.
  • Overvåke utviklingen i vassdragets fiskebestander, og dokumentere trusselfaktorer som påvirker bestandene.
  • Iverksette tiltak som kan motvirke effektene av trusselfaktorene.


Tiltak som inngår i prosjektet fremkommer av tabellen under:


I tillegg er det gjort tiltak i sideløp for å bedre forholdene for sjøørret i vassdraget, og det er igangsatt et terskelprosjekt med hensikt å gjennomgå alle eksisterende terskler i vassdraget og eventuelt redesigne disse etter moderne miljøprinsipper. 

Hvert år gjennomføres det også årlige ungfiskundersøkelser.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS